Zmluvné podmienky

Stavebné predpisy

Za dodržiavanie stavebných predpisov je spoločne zodpovedný stavebník a vlastník pozemku, nie predávajúci (ABC Gardenhouse IRL Ltd – gardenhouse24.sk)

Ak si nie ste istí stavebnými predpismi, odporúčame vám vyhľadať ďalšie rady a usmernenia na miestnom úrade stavebného dozoru.

Dodávka

Naše výrobky dodávame do všetkých častí Írska. Doručenie na všetky ostrovy bude spoplatnené dodatočným poplatkom za doručenie, doručenie sa uskutoční do najbližšieho lodného prístavu. Kupujúci je zodpovedný za zabezpečenie ďalšieho doručenia na vlastné náklady.

Musíte nás informovať, ak sa vyskytnú ťažkosti s prístupom, spravidla doručujeme 7,5-tonovým nákladným vozidlom s plošinou, ktoré je 8 m dlhé a 2,6 m široké. Potrebujeme prístupovú trasu/cestu, ktorá je schopná pojať túto veľkosť vozidla. Niektoré z našich výrobkov zvyčajne vážia od 1,0 tony do 4,0+ tony. Za poškodenie trávnikov, záhonov, príjazdových ciest atď. na úzkej alebo ťažko prístupnej ceste alebo v jej blízkosti zodpovedá zákazník. Ak sa pokúsime doručiť tovar pomocou bežného vozidla a nebudeme ho môcť doručiť z dôvodu predvídateľných problémov, ako sú obmedzenia prístupu, šírka cesty atď. potom bude tovar vrátený do našich priestorov a bude účtovaný poplatok za pokus o doručenie, pozri odsek 4, pokiaľ ste nám vopred písomne neoznámili, že vozidlo tejto veľkosti nebude schopné doručiť tovar na vaše miesto.

Zabezpečte, aby v deň doručenia bol celý deň k dispozícii niekto s oprávnením na prevzatie tovaru (vy alebo váš zástupca), ktorý tovar premiestni ďalej (ak je to potrebné).

Ak by sme prišli a zistili, že nikto nie je prítomný na prevzatie tovaru, naše depo sa pokúsi nadviazať kontakt so zákazníkom. Vodič doručovateľa bude čakať až 20 minút. Ak sa nikto nedostaví na prevzatie zásielky, odídeme a bude účtovaný poplatok za pokus o doručenie.

V tejto zmluve nie je rozhodujúci čas. Vždy vynakladáme maximálne úsilie na doručenie v dohodnutý deň doručenia alebo v časovom rámci uvedenom na kópii potvrdenia objednávky, ak ešte nebol zvolený konkrétny dátum. V nepravdepodobnom prípade, že niečo oneskorí dodanie, budeme vás kontaktovať, aby sme v primeranej lehote zmenili dátum dodania.

Akékoľvek poškodené diely musia byť zaznamenané na dodacom liste s nezrovnalosťami a vrátené* vodičovi v mieste doručenia alebo ak si poškodenie nevšimnete počas doručenia, je potrebné to nahlásiť do 2 kalendárnych dní od prevzatia dodávky. (*V nepravdepodobnom prípade, že sa pri doručení okna alebo dverí Garden Building zistí, že sklo je rozbité, ak si želáte dať na mieste vyrezať nový kus, čo bude pravdepodobne rýchlejší spôsob riešenia, vrátime vám peniaze do výšky 20 € za jedno sklo (40 € za dvojsklo) – prípadne vráťte okno alebo dvere spolu s vodičom na mieste doručenia).

Termín dodania bude v súlade s časom dodania avizovaným na našej webovej stránke v čase predaja. Táto skutočnosť bude uvedená aj v potvrdení objednávky. V časoch dodania je uvedený počet pracovných dní, v rámci ktorých bude dátum doručenia. Pracovnými dňami sa týmto rozumejú pondelok až piatok.

Ak chýbajú položky, je potrebné to uviesť na potvrdení o nezrovnalostiach pri dodaní, ak si to všimnete v mieste dodania alebo do 2 kalendárnych dní od prijatia zásielky, a my ich potom dodáme v primeranej lehote.

Dodatočné náklady – doručenie

Ak sa pokúsime o doručenie a nemôžeme ho uskutočniť z dôvodu porušenia našich dodacích podmienok zo strany zákazníka, potom si za tento pokus o doručenie účtujeme poplatok, ktorý je splatný pred akýmkoľvek opätovným doručením. Tento poplatok bude predstavovať skutočné náklady na toto doručenie a bude účtovaný tak, ako je uvedené nižšie v bode 4.2 za predpokladu, že boli použité naše bežné metódy/vozidlá.

 • Náklady na pokus o doručenie pri objednávkach do hodnoty 1000 € sú 60 €
 • Náklady na pokus o doručenie pri objednávkach v hodnote od 1000 € do 3500 € sú 220 €.
 • Náklady na pokus o doručenie pri objednávkach nad 3500 € sú 500 €.

V nepravdepodobnom prípade, že by sme sa vám pokúsili doručiť tovar kuriérom, potom vám budeme účtovať náklady kuriéra plus balné. Ak sú s akýmkoľvek opätovným doručením spojené dodatočné náklady z dôvodu, že je potrebná zmena nášho bežného spôsobu doručenia, ako je uvedené v našich dodacích podmienkach pre opätovné doručenie, potom bude tento poplatok tiež uvedený zákazníkovi a splatný pred uskutočnením takéhoto opätovného doručenia.

Podmienky platné počas propagačných období

Kým je výrobok inzerovaný ako súčasť propagačnej akcie, zákazníci sú povinní prijať dodávku položky v rámci dohodnutého času dodania, ako je inzerovaný v deň objednávky. Ak si zákazník želá posunúť dodanie na dátum mimo dohodnutého času dodania, konkrétne na dátum mimo vopred uvedeného počtu týždňov, spoločnosť si vyhradzuje právo vystaviť dodatočnú faktúru s uvedením ceny v čase dodania.

Spoločnosť si vyhradzuje právo dodať tovar aj mimo termínu, ak si to vyžiadajú nepredvídané okolnosti týkajúce sa stavu zásob alebo iné udalosti. Ak sa takéto prípady vyskytnú v období propagačných akcií, nebudeme zákazníkovi opätovne fakturovať žiadne aktualizované ceny alebo dodatočné náklady.

Vrátenie objednávky

Hoci máme veľké zásoby tovaru, ak konkrétny/é objednaný/é tovar/y nie je/ú na sklade, urobíme pre vás spätnú objednávku. Ak by to znamenalo, že k dodaniu dôjde neskôr, ako je “predpokladaný dátum dodania” alebo “dodanie približne”, potom keď vás budeme kontaktovať, aby sme dohodli dátum dodania, môžete, ak nechcete čakať, zrušiť objednávku a dostať späť plnú sumu za predpokladu, že sme už nedodali alebo sa nepokúsili dodať žiadne položky (v takom prípade je zrušenie stále možné, ale z poskytnutej náhrady sa môžu odpočítať primerané zrážky za naše náklady).

Riziko a majetok

Nebezpečenstvo poškodenia alebo straty Tovaru prechádza na Kupujúceho v prípade Tovaru, ktorý sa má dodať inak ako v priestoroch Predávajúceho, v čase dodania alebo, ak Kupujúci Tovar neoprávnene neprevezme, v čase, keď Predávajúci ponúkol dodanie Tovaru.

Kupujúci nie je oprávnený založiť alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažiť na zabezpečenie akéhokoľvek dlhu akýkoľvek Tovar, ktorý zostáva vo vlastníctve Predávajúceho, ale ak tak Kupujúci urobí, všetky peniaze, ktoré Kupujúci dlhuje Predávajúcemu, sa (bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok Predávajúceho) stanú okamžite splatnými.

Bez ohľadu na dodanie a prechod rizika na Tovar alebo akékoľvek iné ustanovenie týchto Podmienok, vlastníctvo k Tovaru neprechádza na Kupujúceho, kým Predávajúci nedostane v hotovosti alebo zúčtovanými prostriedkami zaplatenú celú cenu Tovaru a všetkého ostatného tovaru, ktorého predaj Predávajúci dohodol s Kupujúcim a za ktorý je v tom čase splatný.

Produkty

Naše výrobky sú určené na kvalifikovanú domácu montáž dvoma alebo viacerými dospelými osobami.

Pred potvrdením termínu montáže alebo pred poverením tretej strany vykonaním montáže sa uistite, že výrobky boli fyzicky dodané, a skontrolujte, či sú všetky diely prítomné a správne, aby ste nám v nepravdepodobnom prípade, že by diely chýbali, boli nesprávne alebo poškodené, zabezpečili primeraný čas* na zabezpečenie dodania nových dielov. (*Upozorňujeme, že primeraný čas je zvyčajne jeden až dva týždne za predpokladu, že náhradné diely sú na sklade, ak však musíme diely spätne objednať alebo vyrobiť, môže byť tento časový rámec dlhší). Nezabudnite, že ak sa rozhodnete využiť externú osobu alebo osoby na montáž výrobkov, potom im poskytnite čas na pochopenie pokynov a dielov dodaných k vám domov.

Všetky naše výrobky z dreva sa vyrábajú sériovo, niekedy aj niekoľko týždňov pred dodaním. Pred páskovaním jednotlivých balení sa všetky drevené výrobky kontrolujú z hľadiska nami stanovených noriem. Medzi časom montáže a časom odoslania/dodania sa drevo naďalej upravuje, čo je niekedy viac viditeľné v tlakovo upravených častiach, a to v dôsledku jeho prirodzených vlastností. To možno vidieť v každom drevosklade, ktorý dodáva smrek alebo borovicu. Výrobky z dreva budú po príchode na stavenisko naďalej reagovať na poveternostné podmienky v dôsledku vláknitej povahy materiálu. Po montáži bude vnútorné prostredie vytvorené v budove ovplyvňovať aj pohyb dreva. Ak nie je v opise výrobku uvedené inak, s výnimkou nosných prvkov je naše drevo hobľované a pomerne hladké. Ak požadujete hladší povrch, môžete niektoré drevá zbrúsiť, ale to je individuálna voľba. V niektorých prípadoch nás zákazníci kontaktovali kvôli vnímaným problémom s povrchom, ktoré sa dajú ľahko vyriešiť jednoduchým prebrúsením postihnutej oblasti. V takýchto prípadoch odporúčame a očakávame, že zákazník tak urobí. Rovnako aj drobné medzery v dreve možno jednoducho vyriešiť pridaním plniva na drevo a následným prebrúsením.

Všetky strojové práce na profiloch sa vykonávajú, keď sú drevené profily vysušené v peci na vlhkosť 18 % alebo menej. Ak boli otvory predvŕtané, môžu si vyžadovať úpravu na mieste, ak drevo absorbovalo viac vlhkosti. Vlastnosti dreva nie sú také ako vlastnosti lisovaných plastov, hliníka alebo iných kovov a časom a poveternostnými podmienkami sa menia oveľa výraznejšie. Každoročne dodávame tisíce našich výrobkov mnohým spokojným zákazníkom, ktorí chápu krásu manipulácie a práce s prírodným materiálom, a kvalita nášho dreva je v porovnaní s priemyselným štandardom vysoká. Naše výrobky si môžete pozrieť aj na našich výstavných miestach, pretože nie sme spoločnosť, ktorá pôsobí len na internete. Ak nie ste kompetentní pochopiť povahu týchto typov dreva na použitie vo vonkajšom prostredí, pretože nedodávame drevo na vnútornú povrchovú úpravu, nekupujte naše výrobky.

Vývoj a vzhľad prirodzených vlastností dreva nie sú vadami výrobku/výrobkov a nie sú dôvodom na snahu o uplatnenie nárokov na opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí. Dodávame drevené výrobky určené na vonkajšie použitie v záhrade a naše návrhy zohľadňujú štrukturálnu integritu prirodzených vlastností dreva.

Na ochranu všetkých neošetrených drevín je potrebné použiť kvalitný ochranný prostriedok na drevo. Drevo môžete tiež utesniť vhodným vysokokvalitným exteriérovým tmelom na drevo.

Na montáž našich drevených výrobkov budete potrebovať primeraný sortiment náradia pre domácich majstrov, sadu nástrčných kolíkov, pílu, kladivo, vrtáky, vodováhu atď. na uľahčenie vŕtania, pribíjania, pílenia, skrutkovania a kontroly pravouhlej a kolmej montáže a budete musieť zabezpečiť, aby bol základ vašej záhradnej stavby vodorovný a pravouhlý.

Upozorňujeme, že medzi výrobkami vystavenými na našich výstavných miestach alebo zobrazenými na našej webovej stránke a dodaným tovarom môžu byť drobné rozdiely, pretože naše návrhy sa časom menia.

Inštalácia

Všetky výrobky sa predávajú a dodávajú len na vlastnú montáž kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

Ak je zobrazená a kupujúcim zvolená možnosť služby inštalácie, táto služba bude vykonaná za uvedenú cenu starostlivým a profesionálnym spôsobom.

Na zabezpečenie dokončenia inštalácie sa od kupujúceho môže vyžadovať, aby: a) zabezpečil betónový alebo dláždený podklad, ktorý bude pevný, štvorcový (uhlopriečky) a rovný (pomocou vodováhy) – nie menší ako veľkosť ním zvoleného výrobku, b) zabezpečil 600 mm (2′) voľný prístup po celom navrhovanom mieste, c) na navrhované miesto alebo pracovný priestor nezasahovali žiadne stromy, konáre a podobne a d) zabezpečil voľný vonkajší prístup pre chodcov (bez obmedzenia výšky alebo otočenia), ktorý umožní nerušený prechod častí alebo komponentov výrobku.

Pri neúspešnej montáži môže byť výrobok ponechaný na vlastnú montáž kupujúcim, ale poplatok za montážnu službu alebo 10 % z ceny výrobku (podľa toho, ktorá suma je vyššia) sa ponechá na pokrytie nákladov na neúspešnú prácu. Niektorí výrobcovia môžu účtovať aj poplatok za revíziu.

Pri neúspešnej montáži môže byť výrobok ponechaný, kým kupujúci neposkytne vhodnú základňu, a vtedy je možné dohodnúť opätovnú montážnu návštevu po zaplatení dodatočného poplatku podobného tomu, ktorý je definovaný v predchádzajúcom bode. Pôvodný poplatok sa ponecháva na zohľadnenie počiatočných nákladov na prácu pri prerušení. (Poplatky môžu byť až do výšky 20 % z celkovej hodnoty objednávky).

V prípade objednávok len na dodávku by zákazník nemal súkromne dohodnúť alebo začať s montážnymi službami, kým nedostane svoj výrobok a úplne neskontroluje, či je jeho výrobok kompletný a v poriadku.

Spoločnosť nebude znášať žiadne náklady z prerušenia, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo jeho súkromne zamestnaným pracovným silám v dôsledku toho, že kupujúci neskontroloval výrobok, alebo počas čakania na doručenie chýbajúcich alebo náhradných dielov.

Ceny

Ceny sú uvedené v eurách (€) a platia, ako je uvedené, vrátane nákladov na doručenie a DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť inzerovanú cenu Tovaru. Cena, ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť, je cena platná v čase odoslania objednávky. Kupujúci by mal vziať na vedomie, že existujú určité destinácie, do ktorých sa platí poplatok za doručenie, a že sa vyskytnú prípady, keď dopravca Predávajúceho účtuje dodatočný poplatok za doručenie. Úhrada poplatkov za doručenie v týchto prípadoch bude na zodpovednosti Kupujúceho a poplatky musia byť Predávajúcemu uhradené pred dodaním Tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zvýšiť cenu Tovaru, aby zohľadnil akékoľvek zvýšenie nákladov Predávajúceho, ktoré je spôsobené akýmkoľvek faktorom mimo kontroly Predávajúceho (ako napríklad, bez obmedzenia, akékoľvek výkyvy devízových kurzov, regulácia meny, zmena ciel, výrazné zvýšenie nákladov na prácu, materiálov alebo výrobných nákladov). Ako už bolo uvedené, cena, ktorú má kupujúci zaplatiť, je cena platná v čase podania objednávky.

V prípade, že dôjde k chybe v cenotvorbe, Predávajúci bude informovať Kupujúceho, ak je cena za Tovar vyššia ako cena uvedená v objednávke. Kupujúci sa potom môže rozhodnúť, či bude v objednávke pokračovať, alebo ju zruší.

Predávajúci sa bude snažiť dorovnať cenu akéhokoľvek podobného tovaru nájdeného na internete. Ak Kupujúci nájde rovnaký výrobok inde lacnejšie, mal by napísať Predávajúcemu a požiadať ho o porovnanie ceny. Toto tvorí našu službu stráženia cien. Zľavnené cenové ponuky si môžu vyžiadať všetky charitatívne alebo spoločenské organizácie v prípade hromadných alebo viacnásobných objednávok.

Platba

Nevratná záloha za tovar alebo služby sa musí uhradiť v čase objednávky.

Ceny objednaných produktov musíte zaplatiť počas procesu objednávky alebo v stanovenej lehote, ak si zvolíte offline platbu (platba na faktúru alebo podobne).

Platba musí byť vykonaná v plnej výške v zúčtovaných finančných prostriedkoch najneskôr 2 pracovné dni pred doručením alebo vyzdvihnutím, ak ste si u nás dohodli vyzdvihnutie.

Platby je možné uskutočniť ktorýmkoľvek z povolených spôsobov uvedených na našej webovej stránke. Šeky, bankové šeky alebo tlačené šeky stavebnej sporiteľne sa neakceptujú ako zúčtované finančné prostriedky (pretože môžu byť podvodné) a musia nám byť doručené minimálne 10 pracovných dní pred doručením/vyzdvihnutím.

Ak nám nezaplatíte akúkoľvek dlžnú sumu podľa týchto podmienok v súlade s ustanoveniami týchto podmienok, môžeme vám kedykoľvek zadržať objednané výrobky alebo zrušiť kúpnu zmluvu na výrobky písomným oznámením.

Ak vykonáte neoprávnené vrátenie platby kreditnou kartou, debetnou kartou alebo inou platobnou kartou, budete povinný nám do 7 dní odo dňa našej písomnej výzvy zaplatiť sumu rovnajúcu sa výške vrátenej platby a všetky naše primerané náklady, straty a výdavky, ktoré nám vznikli pri vymáhaní súm uvedených v tomto oddiele (vrátane, ale bez obmedzenia, súdnych poplatkov a poplatkov za vymáhanie pohľadávok),
a pre vylúčenie pochybností, ak nerozpoznáte alebo si nepamätáte zdroj záznamu na výpise z karty alebo na iných finančných výkazoch a v dôsledku toho vykonáte spätné účtovanie, bude to na účely tohto oddielu predstavovať neoprávnené spätné účtovanie.

Ak zaplatíte oneskorene, môžeme vám účtovať úroky. Ak nám nezaplatíte žiadnu platbu do dátumu splatnosti, môžeme vám účtovať úrok z omeškania vo výške 3,99 % ročne nad základnú úrokovú sadzbu Bank of Ireland. Tento úrok sa bude počítať denne od dátumu splatnosti až do dátumu skutočnej úhrady omeškanej sumy, a to pred alebo po vynesení rozsudku. Úrok nám musíte zaplatiť spolu s akoukoľvek dlžnou sumou. Vyhradzujeme si právo účtovať si späť všetky naše primerané náklady, straty a výdavky, ktoré nám vznikli pri vymáhaní dlžných súm (okrem iného vrátane právnych poplatkov a poplatkov za vymáhanie pohľadávok).

Všeobecná zodpovednosť

S výhradou tohto bodu sme zodpovední za všetky predvídateľné straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku porušenia týchto zmluvných podmienok alebo v dôsledku našej nedbanlivosti. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmým dôsledkom porušenia alebo nedbanlivosti alebo ak ju vy a my predpokladáme pri uzatváraní Zmluvy. Za straty alebo škody, ktoré nie sú predvídateľné, nenesieme zodpovednosť.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nasledujúcimi skutočnosťami:

 • Straty alebo škody spôsobené príčinami mimo našej kontroly vrátane, ale nie výlučne, nehody, búrky, povodne, zanedbania, nesprávneho používania, chýb alebo predčasného poškodenia, ktoré sú dôsledkom nedodržania našich pokynov;
 • Straty alebo škody vyplývajúce z pôvodnej inštalácie Tovaru vrátane škôd na našich prácach, ktoré možno pripísať poruche základov, podkladu alebo konštrukcie alebo akýmkoľvek iným prácam, ak ich nevykonávame my;
 • úmyselné alebo náhodné poškodenie a/alebo nesprávne použitie Tovaru;
 • poškodenie alebo zhoršenie kvality vyplývajúce z bežného opotrebovania.

Žiadne ustanovenie týchto Podmienok nemá za cieľ obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbalosťou alebo za podvod alebo podvodné zneužitie.

Budeme udržiavať vhodné a platné poistenie vrátane poistenia zodpovednosti za škodu. Podrobnosti sú k dispozícii na požiadanie.

Nebudeme vám zodpovedať za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo za stratu obchodných príležitostí.

Nič v týchto podmienkach nemá za cieľ obmedziť vaše zákonné práva ako spotrebiteľa podľa akýchkoľvek právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ak sa uplatňujú. Podrobnejšie informácie o vašich zákonných právach získate na miestnom úrade Citizens’ Advice Bureau alebo Trading Standards Office.

Právo na zrušenie

Máte právo zrušiť túto zmluvu do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy nadobudnete alebo tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne virtuálne vlastníctvo objednávky.

Ak zákazník zruší akýkoľvek tovar po jeho dodaní, potom zákazník urobí vhodné opatrenia na vrátenie takéhoto tovaru na vlastné náklady a riziko alebo nás môžete kontaktovať, aby sme sa dohodli na prevzatí tovaru, toto bude spoplatnené a sadzba bude 500 GBP pre zruby a kancelárie a ostatné výrobky vrátane altánkov. V závislosti od spôsobu vrátenia Tovaru sa náklady pre zákazníka budú líšiť a môžu byť až do výšky celkovej zmluvnej ceny. Vaše zákonné práva tým nie sú dotknuté.

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (ABC GARDENHOUSE IRL LIMITED, 53 ÁRD COILLTE, BALLINA, CO. TIPPERARY, TIPPERARY, TIPPERARY, V94 VF5N, Írsko, info@gardenhouse24.ie, telefónne číslo: +(napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu.) Môžete použiť priložený vzorový formulár na zrušenie zmluvy, ale nie je to povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Účinky zrušenia

Ak zrušíte túto zmluvu, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú, ak ste si vybrali iný typ doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame). Z náhrady môžeme odpočítať stratu hodnoty dodaného tovaru, ak je strata výsledkom zbytočnej manipulácie z vašej strany. Náhradu vykonáme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do –

(a) 14 dní odo dňa, keď sme od vás dostali späť akýkoľvek dodaný tovar, alebo

(b) (ak je to skôr) 14 dní odo dňa, keď predložíte dôkaz o tom, že ste tovar vrátili, alebo

(c) ak nebol dodaný žiadny tovar, 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.

 

Vrátenie peňazí vykonáme rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v každom prípade vám v dôsledku vrátenia peňazí nevzniknú žiadne poplatky.

Úhradu môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám nepredložíte dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám zašlete späť alebo ho odovzdáte bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite svoje odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy.

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku iného zaobchádzania s tovarom, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Odstraňovanie nedostatkov

Dodáme tovar, ktorý je v súlade so zmluvou. Ak sa však v primeranej lehote po dodaní vyskytne akákoľvek vada výrobku, zabezpečte, aby nás fakturovaný zákazník (uvedená osoba v objednávke kontaktovala písomne e-mailom na adresu support@gardenhouse24.ie. Prosím, uveďte buď číslo vašej objednávky začínajúce SO, alebo vaše poštové smerovacie číslo, aby sme vás vedeli nájsť v našom systéme.

Upozorňujeme, že akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytnú v dôsledku prirodzených vlastností materiálov, nie sú vadami; viac informácií nájdete v časti “Rady pre spotrebiteľov”, hoci tieto informácie nie sú vyčerpávajúce.

Pred prípadnou opravou si vyžiadame jasné fotografie na ilustráciu nahlásenej závady a jej príčiny, aby sme mohli určiť prostriedky na jej odstránenie. To môže zahŕňať vyhotovenie fotografií častí vášho výrobku, o ktorých sa domnievate, že nesúvisia so závadou, ale napriek tomu môžu byť jej príčinou.

Ak sa vyskytne chyba, ktorú zavinila spoločnosť, spoločnosť vám poskytne príslušné možnosti, ktoré môžu zahŕňať výmenu, opravu alebo čiastočné vrátenie peňazí.

Ak sa chyba považuje za chybu zákazníka z akéhokoľvek dôvodu, napr. nevhodná základňa/stanovište, nedostatočná údržba, použitie chybných materiálov dodaných zákazníkom alebo nesprávne používanie výrobku, akákoľvek náprava bude účtovaná zákazníkovi.

Ak nám neposkytnete primeranú príležitosť na odstránenie akejkoľvek chyby, nebudeme vám ju preplácať, ak sa rozhodnete odstrániť ju sami alebo s pomocou tretej strany.

Zodpovednosť zákazníka

Ste zodpovední za:

 • Zabezpečenie toho, aby ste v prípade potreby akýchkoľvek súhlasov, licencií alebo iných povolení od tretích strán, ako sú vlastníci bytov, stavebné úrady, miestne úrady a podobne, tieto získali pred začatím poskytovania služieb;
 • zabezpečenie toho, aby sme mali prístup k nehnuteľnosti v dohodnutom čase, aby sme mohli dodať tovar a/alebo poskytnúť služby;
 • Bezplatné poskytnutie elektriny, plynu a vody, aby sme mohli dokončiť Služby a v prípade potreby vykonať akékoľvek nápravné práce;
 • Zabezpečenie prístupu v prípade, že je potrebný prístup na susedný pozemok, a my nenesieme zodpovednosť za žiadne oneskorenia vyplývajúce z vašej nemožnosti získať prístup;
 • náklady na akékoľvek dodatočné práce potrebné na dokončenie prác v dôsledku vášho zlyhania alebo zlyhania akejkoľvek tretej strany pri dodržiavaní našich špecifikácií. V prípade, že Tovar bol nainštalovaný vami alebo akoukoľvek treťou stranou a ak bol tento skonštruovaný nedostatočne alebo nesprávne, nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek následnú stratu alebo škodu spôsobenú chybami Tovaru.

Ak nesplníte niektorú zo svojich povinností, nenesieme zodpovednosť za prípadné omeškania, ktoré z toho vyplývajú, a vyhradzujeme si právo na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré nám vzniknú, napríklad za uskladnenie materiálov alebo za neuskutočnené návštevy nehnuteľnosti.

Vyššia moc

Nebudeme zodpovední za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení našich povinností podľa týchto podmienok, ak zlyhanie alebo oneskorenie vznikne z dôvodu, ktorý je mimo našej primeranej kontroly. Medzi takéto príčiny patria okrem iného: nepriaznivé počasie, výpadok elektrickej energie, štrajky alebo iné priemyselné akcie tretích strán, teroristické činy alebo vojna, alebo akákoľvek iná udalosť, ktorá je mimo našej primeranej kontroly.

Právo a súdna právomoc

Tieto zmluvné podmienky a vzťah medzi vami a nami (či už zmluvný alebo iný) sa riadi a vykladá v súlade s írskymi zákonmi.

Akýkoľvek spor, rozpor, konanie alebo nárok medzi vami a nami týkajúci sa zmluvy alebo týchto zmluvných podmienok (či už zmluvných alebo iných) bude podliehať jurisdikcii írskych súdov.

Ochrana osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť vaše súkromie. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, budeme používať len zákonne (v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov). Podrobnosti o našich zásadách ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke https://gardenhouse24.ie/privacy-policy.

Naše stránky s formulármi sú zabezpečené pomocou vysokoúrovňového šifrovania SSL. Platby kreditnými kartami sa spracúvajú pomocou zabezpečených serverov. Všetky čísla kreditných kariet sa pri zadávaní objednávky zašifrujú v softvéri a dešifrujú sa až po tom, ako sa dostanú do nášho počítača. Na žiadnej webovej stránke sa neuchovávajú v otvorenom texte.

Sťažnosti/Reklamácie

V prípade akejkoľvek sťažnosti alebo reklamácie by mal “zákazník” najprv kontaktovať spoločnosť telefonicky na čísle +353 61 260 581, následne zaslať formálnu sťažnosť e-mailom na adresu support@gardenhouse24.ie alebo listom na adresu “spoločnosti”.

V záujme efektívneho vybavenia by mal “Kupujúci” pri každej korešpondencii uviesť: (a) svoje meno, (b) svoju adresu, (c) číslo predajnej faktúry, (d) výrobok a (e) opis svojej sťažnosti.

Budeme sa snažiť okamžite vyriešiť akúkoľvek sťažnosť a/alebo odpovedať na ňu naším stanoviskom. Ak odpoveď nedostanete do 5 pracovných dní, pošlite “Druhú žiadosť” na vedomie vedúcemu zákazníckeho servisu.

Zámerom “Spoločnosti” je vyriešiť akýkoľvek spor spravodlivo, priateľsky a k spokojnosti všetkých zúčastnených strán v čo najkratšom čase. Platforma na riešenie sporov online (ODR) – http://ec.europa.eu/consumers/odr

Záruky a zodpovednosť

Za podmienok uvedených nižšie sa Predávajúci zaručuje, že Tovar bude zodpovedať svojej špecifikácii v čase dodania a bude bez materiálových a výrobných chýb po dobu 12 mesiacov odo dňa jeho prvého použitia alebo 6 mesiacov od dodania, podľa toho, čo uplynie skôr.

Predávajúci poskytuje vyššie uvedenú záruku za nasledujúcich podmienok:

 • Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že podľa svojho uváženia vykoná akúkoľvek zmenu špecifikácie Tovaru, ktorá je potrebná na splnenie akýchkoľvek platných bezpečnostných alebo zákonných požiadaviek alebo iných požiadaviek, alebo ktorá nemá podstatný vplyv na kvalitu a vhodnosť Tovaru na daný účel;
 • Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek vadou vzniknutou v dôsledku primeraného opotrebovania, úmyselného poškodenia, nedbanlivosti, neobvyklých pracovných podmienok, nedodržania pokynov Predávajúceho (či už ústnych alebo písomných), nesprávneho použitia alebo úpravy či opravy Tovaru bez súhlasu Predávajúceho;
 • Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť podľa vyššie uvedenej záruky (ani žiadnej inej záruky, podmienky alebo záruky), ak celková cena za Tovar nebola zaplatená do dátumu splatnosti;
 • Vyššie uvedená záruka sa nevzťahuje na diely, materiály alebo zariadenia, ktoré nevyrobil Predávajúci, v súvislosti s ktorými má Kupujúci nárok len na takú záruku alebo garanciu, akú poskytol výrobca Predávajúcemu.

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach a s výnimkou prípadov, keď sa Tovar predáva osobe, ktorá koná ako spotrebiteľ (v zmysle Zákona o nekalých zmluvných podmienkach z roku 1977 a/alebo Nariadenia o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách z roku 1999), sú všetky záruky, podmienky alebo iné podmienky vyplývajúce zo zákona alebo všeobecného práva vylúčené v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Ak sa Tovar predáva v rámci spotrebiteľskej transakcie, zákonné práva Kupujúceho nie sú týmito Podmienkami dotknuté.

Ak dodaný Tovar nie je Tovarom, ktorý si Kupujúci objednal (vrátane akéhokoľvek náhradného výrobku), Kupujúci je oprávnený Tovar odmietnuť. S výhradou tohto ustanovenia musí byť akákoľvek reklamácia Kupujúceho, ktorá sa zakladá na akejkoľvek vade v kvalite alebo stave Tovaru alebo na jeho nezhode so špecifikáciou (bez ohľadu na to, či Kupujúci dodávku odmietol alebo nie), oznámená Predávajúcemu do 7 dní odo dňa dodania (okrem prípadov nedostatkov alebo iných vád zistiteľných pri kontrole, ktoré musia byť oznámené bezodkladne pri dodaní a musia byť uvedené v nákladnom liste) alebo (ak vada alebo porucha nebola zjavná pri primeranej kontrole) v primeranej lehote po zistení vady alebo poruchy. Ak dodávka nie je odmietnutá a Kupujúci to neoznámi Predávajúcemu, Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť Tovar a Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za takúto vadu alebo poruchu a Kupujúci je povinný zaplatiť cenu, ako keby bol Tovar dodaný v súlade so Zmluvou. Okrem toho Kupujúci stráca právo odmietnuť Tovar, ak urobí akýkoľvek krok na prijatie Tovaru (napríklad v prípade prístrešku inštalácia elektrického príslušenstva alebo vo všetkých prípadoch vykonanie akéhokoľvek úkonu, ktorý zodpovedá tomu, že Kupujúci potvrdil skutočnosť, že Tovar prijíma a nemá v úmysle vrátiť Tovar Predávajúcemu).

V prípade, že je Predávajúcemu v súlade s týmito Podmienkami oznámená akákoľvek platná reklamácia týkajúca sa ktoréhokoľvek Tovaru, ktorá je založená na akejkoľvek vade kvality alebo stavu Tovaru alebo jeho nezodpovedaní špecifikácii, Predávajúci je oprávnený bezplatne vymeniť Tovar (alebo jeho príslušnú časť) alebo podľa vlastného uváženia vrátiť Kupujúcemu cenu Tovaru (alebo jej pomernú časť), pričom Predávajúci nemá voči Kupujúcemu žiadnu ďalšiu zodpovednosť.

S výnimkou úmrtia alebo zranenia osôb spôsobeného nedbanlivosťou predávajúceho, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu z dôvodu akéhokoľvek vyhlásenia alebo akejkoľvek implicitnej záruky, podmienky alebo iných podmienok, alebo akejkoľvek povinnosti podľa všeobecného práva, alebo podľa výslovných podmienok zmluvy, za akúkoľvek následnú stratu alebo škodu (či už z dôvodu ušlého zisku alebo z iných dôvodov), ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s dodaním Tovaru alebo jeho používaním alebo ďalším predajom kupujúcim, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach.

Predávajúci nenesie zodpovednosť voči Kupujúcemu ani sa nepovažuje za porušenie zmluvy z dôvodu akéhokoľvek omeškania s plnením alebo akéhokoľvek neplnenia akýchkoľvek povinností Predávajúceho v súvislosti s Tovarom, ak bolo omeškanie alebo neplnenie spôsobené akoukoľvek príčinou mimo primeranej kontroly Predávajúceho. Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná platnosť vyššie uvedeného, za príčiny mimo primeranej kontroly predávajúceho sa považujú tieto skutočnosti:

 • Nebezpečenstvo škody, výbuch, povodeň, búrka, požiar alebo nehoda;
 • vojna alebo hrozba vojny, sabotáž, povstanie, občianske nepokoje alebo rekvirácie;
 • zákony, obmedzenia, nariadenia, vyhlášky, zákazy alebo opatrenia akéhokoľvek druhu zo strany vládnych, parlamentných alebo miestnych orgánov;
 • dovozné alebo vývozné predpisy alebo embargá;
 • štrajky, výluky alebo iné priemyselné akcie alebo obchodné spory (či už sa týkajú zamestnancov predávajúceho alebo tretej strany);
 • ťažkosti pri získavaní surovín, pracovnej sily, paliva, dielov alebo strojov;
 • výpadok elektrickej energie alebo porucha strojného zariadenia.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náklady tretích strán, ktoré vzniknú v dôsledku oneskorených dodávok, neúspešných dodávok alebo neúplných dodávok. Kupujúci je povinný skontrolovať, či je dodávka kompletná a v poriadku, skôr než si dohodne dodávateľov tretích strán, ktorí mu pomôžu pri inštalácii.

ABC Gardenhouse IRL Ltd. (ďalej len “ručiteľ”) týmto poskytuje záruku na všetky komponenty z tlakovo ošetreného dreva proti poškodeniu spôsobenému napadnutím hmyzom a hubovým ochorením na dobu 10 rokov od prvého dňa dodania.

Kryté sú náklady na opätovné dodanie identického alebo porovnateľného komponentu, ktorý nahradí komponent, ktorý preukázateľne zlyhal v dôsledku hubovej hniloby alebo napadnutia hmyzom. Zahŕňa náklady na prepravu akéhokoľvek takéhoto komponentu na pôvodnú dodaciu adresu zákazníka za predpokladu, že sa nachádza v územnom rozsahu tejto záruky. Nezahŕňa náklady na inštaláciu týchto komponentov a nezahŕňa náklady na demontáž a/alebo zber chybných komponentov. Následné náklady alebo straty nie sú kryté.

Pojem “hubová hniloba” použitý v Záruke sa vzťahuje na drevokazné huby, ktoré sa živia a degenerujú bunkové steny dreva. Nezahŕňa farbiace a plesňové huby súvisiace so zvetrávaním dreva.

Pojem “napadnutie hmyzom” sa vzťahuje na napadnutie drevokazným hmyzom, ktorý ničí štruktúru dreva.

Pojem “zlyhanie” sa vzťahuje na poškodenie spôsobené hmyzom a/alebo hubami do takej miery, že komponent už nie je konštrukčne pevný.

Týmto nie sú dotknuté zákonné práva spotrebiteľov ani nie je vylúčená či obmedzená zodpovednosť Ručiteľa za smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbalosťou alebo za podvodné uvedenie do omylu.

Podmienky

Akákoľvek reklamácia musí byť podaná písomne a musí k nej byť priložený doklad o kúpe, podrobnosti o závade a fotografický dôkaz závady.

Ak sa drevo priečne alebo iným spôsobom rozreže, potom sa odkryté povrchy musia natrieť ochranným prostriedkom na drevo “Ensele” v súlade s pokynmi na obale Ensele (Ensele je ochranný prostriedok na drevo, ktorý je špeciálne určený na použitie s tlakovo upraveným drevom Tanalith “E”). Prípravok Ensele je možné zakúpiť u viacerých predajcov a na vyhľadanie dodávateľa zadajte do internetového vyhľadávača heslo “Ensele end grain wood preservative”.

Výrobky musia byť správne nainštalované a musia sa používať len v bežných domácich podmienkach.

Záruka sa neposkytuje na výrobky, ktoré boli predmetom zneužitia, nedbalosti, nesprávneho používania, úprav alebo pripojenia k inému ako nášmu zariadeniu.

Plotové stĺpiky a štrkové dosky (pre ploty) sú tlakovo ošetrené na triedu použitia 4 a mali by sa používať len v situáciách kontaktu so zemou – použite triedu použitia 4

Všetky výrobky (okrem plotových stĺpikov a štrkových dosiek) sú tlakovo ošetrené na triedu 3 a mali by sa používať len v situáciách mimo kontaktu so zemou – použite trieda 3.

Plotové stĺpiky nesmú byť špicaté.

Ak je to možné, malo by sa zabrániť skracovaniu drevených stĺpikov. V prípade skrátenia sa nesmie odrezaný koniec nikdy použiť v kontakte so zemou a mal by sa použiť prípravok Ensele.

Územná pôsobnosť tejto dohody je len Írsko.

Výluky

Akékoľvek drevo odstránené z pôvodnej inštalácie a opätovne použité na inom mieste.

Prirodzené zmeny na dreve, ako sú rozštiepenia, pokrútenia, deformácie, suky a diery po sukoch.

Záruka je neplatná, ak:

 • Ak bola stavba akýmkoľvek spôsobom prispôsobená alebo upravená.
 • Osoba, ktorá si uplatňuje nárok, nie je pôvodným kupujúcim stavby.
 • Budova nebola každoročne ošetrovaná alebo podľa výrobcov ošetrovacích prostriedkov.
 • Budova nebola postavená, namontovaná alebo nainštalovaná správne podľa dodaných pokynov.
 • Budova nebola postavená na a pevnom základe vhodnej veľkosti
 • Budova je alebo bola umiestnená vo vzdialenosti menšej ako 2 stopy (60 cm) od akejkoľvek prekážky (steny, stromy, ploty atď.), ktorá môže umožniť prenikanie vlhkosti do dreva.
 • Strešná krytina bola nesprávne namontovaná alebo poškodená, čo umožňuje vnikanie vody.

 

Kontaktujte nás
0
  Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop